Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Izbor materijala i
analiza havarija
MPI-31 BHS II/2.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / LV  - 2 P + 1 LV 5

 • Nastavnik: 
  Ismar Hajro

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  U okviru predmeta student dobija osnovna teoretska i praktična znanja o izboru konstrukcionih materijala, te metodologiji analize havarija. Dobijena znanja su neophodna inženjerima mašinstva koji se intenzivnije bave poslovima projektovanja i osnovnim metodama procjene integriteta, radi optimalnog izbora materijala, te primjene osnovnih metoda analize ili sprječavanja havarija različitih tipova konstrukcija.

 • Program predavanja:
  Životni ciklus materijala. Resursi. Reciklaža. Ekologija. Sistematski pristup izboru materijala: osobine materijala mjerodavne za odlučivanje; mehaničke osobine; tehnologičnost materijala. Izborne karte i indeksi materijala. Izbor čelika pri projektovanju zavarenih proizvoda (uticaj debljine, naponskog stanja, minimalne temperature i zahtijevane žilavosti). Primjeri iz EN ISO standarda zavarenih proizvoda (čelične konstrukcije, cjevovodi, posude pod pritiskom, rezervoari). Elektronske baze podataka materijala. Ekspertni sistemi i računarom podržan izbor materijala. Degradacija materijala: tipovi lomova, korozija, zamor, puzanje, habanje, mehanika loma. Istraživačke metode pri analizi havarija. Značaj analize havarija. Osnovi sistematske analize. Određivanje vrste havarija. Određivanje uzroka havarije. Prikupljanje informacija. Obrada informacija. Ekspertni sistemi i računarska podrška u analizi havarija. Izvodi iz smjernica VDI 3822 za izvođenje analiza havarija. Havarije uslijed mehaničkih opterećenja i tipovi lomova. Primjeri analiza havarija, defektaža i formi izvještavanja. Osnovi mehanike loma: trougao mehanike loma, linearno-elastična mehanika loma (LEFM), i elasto-plastična mehanika loma (EPFM). Žilavost kao projektna veličina u mehanici loma. Uticaj debljine i temperature na svojstva žilavosti. Dijagrami za procjenu loma. Osnove procedura za procjenu integriteta konstrukcija (SINTAP, FITNET).

 • Literatura:
 1. T. Filetin, Izbor materijala, FSB, Zagreb, 2000.
 2. M.F. Ashby, Materials selection in mechanical design, Oxford, 2011.
 3. Z. Burzić, Savremene metode ispitivanja konstrukcionih materijala, VTI Beograd, 2008.
 4. F. Guiterrez-Solana, FITNET procedura, FFS - MK7, 2006.
 5. D.R.H. Jones, Failure Case Studies II, Pergamon, 2001.

 • Metodi učenja:
  Predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni i grupni rad, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Prisustvo i aktivno učešće u nastavi u okviru predavanja i vježbi. Izrada projektnog zadatka (iz oblasti izbora materijala ili analize havarija).

 • Metod ispitivanja:
  Dvije semestralne provjere znanja (pitanja multichoice tipa). Završni ispit u obliku projektnog zadatka koji se bazira na stvarnom primjeru koji se obrađuje tokom cijelog semestra u okviru vježbi i predavanja. Konačna ocjena se izvodi na osnovu sume ukupno osvojenih bodova po svim predviđenim aktivnostima, provjerama znanja i ispitom (projektnim zadatkom).