Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Konvencionalna i napredna municija OT-48 BHS II/1.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 3 P + 1 V + 2 LV 7

 • Nastavnik: 
  Jasmin Terzić, Sabina-Serdarević Kadić, Berko Zečević

 • Ciljevi i svrha predmeta:

  Studenti treba prvo da uoče kompleksnost faza životnog ciklusa municije. Zatim da shvate osnovne razlike između konvencionalne i napredne municije zemalja različitih tehnoloških nivoa. Zatim da kroz analizu dizajnerskih rješenja  sličnih rješenja uoči neophodne tehnologije, materijale i znanja za stvaranje uvjeta za dizajn, proizvodnju i testiranje napredne municije. Napredna municija po svom konceptu zahtjeva veći stepen integracije elektronskih komponenti u svojoj strukturi, veću integraciju sa oružanim sistemima iz kojih se lansira i sa sistemima za upravljanje vatrom i nadzorom nad bojištima. Posebna segment napredne municije su višenamjenski upaljači i moduli za korekciju putanje projektila u završnom dijelu trajektorije. Kao rezultat intenzivnog korištenja municije u sukobima niskog nivoa posljednjih decenija primjetne su primjene neosjetljivih eksploziva za pogonske grupe i za efekte na cilju. Po završetku kursa  studenti treba da shvate nužnost inter discipliniranog rada i kompleksnosti u procesima istraživanja i razvoja municije.

 • Program predavanja:

  Uvod u municiju. Pojam municije. Klasfikacija municije (Sjedinjena municija, rastavljiva (polu sjedinjena) municija i dvodijelna municija). Struktura artiljerijske municije (projektil, pogonska grupa). Upaljač, Tijelo projektila, Vodeći prsten, Zaštitni prsten, Pločica na dnu projektila, Buster, Eksplozivna punjenja, Koncept eksplozivnog lanca, Čahura, Kapsla, Punjenje goriva, pripala, Aditivi, Koncept lanca pripale. Interakcija oružje-municija. Analiza strukturne otpornosti projektila u fazi lansiranja (Sile koje djeluju na projektil u fazi lansiranja, Naponska stanja tijela projektila, Analiza naponskog opterećenja vodećeg prstena, Analiza eksplozivnog punjenja na opterećenje na pritisak).

  Osnove konvencionalne municije. Ciljevi na bojištu. Municija malog kalibra (5.56 mm do 12.7 mm). Municija srednjeg kalibra (20 mm do 60 mm). HE artiljerijska municija velikog kalibra (Koncept  funkcionisanja municije sa prirodnom fragmentacijom. Primjeri HE artiljerijske municije savremenih armija). Konvencionalna HE municija u Oružanim snagama BiH. Minobacačka HE municija. Artiljerijska raketna municija. Avionske bombe opšte namjene (struktura avio bombi, efekti djelovanja na cilju). Tenkovska municija bazirana na upotrebi  jakog eksploziva, HEAT ili kumulativna municija (Koncept djelovanja  HEAT municije na cilju, Primjeri HEAT municije savremenih armija), Tenkovska municija sa kinetičkom energijom ili oklopno probojna municija (Koncept djelovanja  oklopno probojne municije na cilju, Primjeri AP municije savremenih armija), Raketni sistemi lansirani sa ramena, raketni vođeni protiv oklopni sistemi, Municija za osvjetljavanje bojišta, Municija za kontra zaštitu objekata prigušivanjem odraza, Mamci za ometanje radara i sistema iza IC detekciju, Municija za razvijanje maskirnih  i signalnih dimova, Ručne bombe, Municija za rušenje.

  Osnove napredne municije. Utjecaj tehnologija na bojište i  oružane sisteme. Novi zahtjevi pred municijom, Trendovi u razvoju novih sistema oružja (oružja povećane vitkosti cijevi oružja i komore sagorijevanja, više namjenska uloga, povećanje dometa, preciznosti i smrtonosne efikasnosti, produženje životnog ciklusa, povoljniji odnos koštanja/efektivnost itd.). Zahtjevi za pogonsku grupa savremene municije (IM karakteristike, povećanje performansi, smanjenje vidljivog odraza, niža cijena, duži životni ciklus). Artiljerijski napredni projektili. Poboljšanje dometa projektila primjenom novog aerodinamičkog dizajna, primjenom base-bleed generatora ili raketnog motora. Povećanje smrtonosnog efekta primjenom pre-formiranih fragmenata u obliku sfera ili kocki od tungstena, primjenom novih eksplozivnih materija i upaljača sa 1-D ili 2-D korekcijom putanje u završnom dijelu trajektorije (kalibra 105 mm i 155 mm). Minobacački napredni projektili 60 mm, 81 mm i 120 mm sa i bez elemenata vođenja u završnom dijelu trajektorije. Povećanje smrtonosnog efekta primjenom pre-formiranih fragmenata u obliku sfera ili kocki od tungstena i primjenom novih eksplozivnih materija. Koncepti povećanje jako velikog dometa kod artiljerijske i minobacačke municije.

  Moduli za povećanja preciznosti artiljerijske i minobacačke municije.  Novi trendovi u razvoju municije za borbu protiv oklopnih ciljeva (Pametna municija). Raketni sistem za lansiranje sa ramena povećane efikasnosti na cilju.

  Upaljači (novi zahtjevi u cilju povećanja sigurnosne i funkcionalne pouzdanosti, mogućnosti prekida misije i mogućnost korekcije putanje).

 • Literatura:
 1. B. Zečević, Osnove konvencionalne i napredne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.
 2. Donald E. Carlucci and Sidney S.: Jacobson: Ballistics : Theory and design of guns and ammunition, Taylor & Francis Group, 2008
 3. Tactical Missile Warheads, Edited by Joseph C., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 155, AIAA, 1993.

 • Metodi učenja:
  Predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.