Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Taktičke bojeve glave OT-25 BHS II/2.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 3 P + 1 V + 2 LV 7

 • Nastavnik: 
  Jasmin Terzić, Sabina-Serdarević Kadić, Berko Zečević

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Upoznavanje sa tipovima bojevih glava ili projektila i njihovim efektima  na cilju i osnovnim karakteristikama ciljeva. Ukazivanje na balans između zahtjeva smrtonosne efikasnosti na cilju i zahtjeva koji proističu iz dizajna, aerodinamičkih i spoljno balističkih zahtjeva projektila, odnosno bojeve glave. Student treba da bude u potpunosti upoznat sa metodologijom testiranja bojevih glava, odnosno projektila određene namjene u skladu sa definiranim vojnim standardima (MIL, STANAG i ITOP).

 • Program predavanja:
  Interakcija između zahtjeva efekata na bojištu, oružja i projektila, odnosno bojevih glava. Sposobnost preživljavanja. Klasifikacija ciljeva na savremenim bojištima (Ljudi, Oklopna vozila, Strukture, Oprema i Letjelice). Bojeve glave ili projektili bazirani na konceptu prirodne fragmentacije tijela: Klasifikacija bojevih glava parčadnog dejstva, Osnovni mehanizmi djelovanja HE  bojevih glava ili projektila sa prirodnom fragmentacijom, Parametri prirodne fragmentacije HE bojevih glava, Metode ispitivanja parametara prirodne fragmentacije tokom Pit i Arena testa, Metode mjerenja brzine fragmenata, Mott i Held-ov metode za određivanje zakona distribucije broja mase fragmenata pri prirodnoj fragmentaciji projektila, Procjena brzine fragmenata tijela projektila, Dinamika leta fragmenata, Prostorna distribucija fragmenata posle eksplozije projektila. Bojeve glave ili projektili sa efektom nadpritiska (Avionske bombe, Probojne bombe): Predviđanje efekata udarnog talasa, Procjena oštećenja izazvanih nadpritiskom udarnog talasa. Municija prostornog dejstva (Municija sa tečnim i čvrstim eksplozivnim punjenjem). Tenkovski projektili sa efektom gnječenja (HESH ili HEP). Projektili ili bojeve glave sa kumulativnim efektom (HEAT): Uvod, Mehanizam formiranje kumulativnog mlaza, Mehanizam prodiranja primarnog kumulativnog mlaza kroz prepreku, Faktori koji utječu na proces formiranja kumulativnog mlaza, Eksperimentalna istraživanja efekata HEAT projektila, Primjeri HEAT municije (Rusija, USA, Njemačka, Engleska, Francuska itd.). Oklopno-probojni projektili sa kinetičkom energijom: Historijski razvoj oklopno-probojne municije sa kinetičkom energijom, Struktura savremenih APFSDS projektila, Oklopno-probojna municija savremenih zemalja, Osnovni mehanizam prodiranja AP projektila, Nova saznanja o metodama procijene probojnosti APFSDS projektila, Parametri koji utječu na efikasnost penetratora, Testiranje probojnosti oklopnih meta, Primjeri efekata AP projektila na prepreku (Rusija, USA, Njemačka, Engleska, Francuska itd.). Bojne glave za razvijanje maskirnih i signalnih dimova: Dimni projektili, Tipovi dimnih smjesa, Tehnike formiranja dimnih zavjesa, Faktori koji utječu na stvaranje dimnih zavjesa. Municija za kontra zaštitu objekata prigušivanjem odraza: Mamci za ometanje radara (chaff),  Infracrveni mamci (IR), Primjeri municije za prigušivanje odraza. Projektili sa osvjetljavajućim dejstvom: Uvod, Koncept djelovanja, Struktura projektila sa osvjetljavajućim dejstvom, Mehanika izbacivanja i spuštanja osvjetljavajućeg modula sa padobranom.

 • Literatura:
 1. Tactical Missile Warheads, Edited by Joseph C., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 155, AIAA, 1993.
 2. Conventional Warhead Systems Physics and Engineering Design, Richard M. Lioyd, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 179, AIAA, 1998.
 3. P. W. Walters, A. J. Zukas, Fundamentals of Shaped Charges, John Wiley&Sons, New York, 1994.
 4. High Velocity Impact Dynamics, Edited by Jonas A. Zukas, John Wiley&Sons, New York, 1990.
 5. B. Zečević, Osnove konvencionalne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2013.
 6. Berko Zečević, Alan Ćatović: Basic of Ammunition, Multimedijalni kurs na engleskom jeziku, Mašinski fakultet Sarajevo, Juni 2006.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 45%, pismeni ispit – ukupno 50%.