Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Tehnologije proizvodnje oružja OT-36 BHS II/2.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti

P / LV / Projekt

- 2 P + 0 V + 2 LV 5

 • Nastavnik: 

Sabina Serdarević-Kadić, Mario Baškarad

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Ovladavanje tehnologijama nužnim za proizvodnu oružja.

 • Program predavanja:

  Osnove organizacije i projektovanje tehnoloških procesa. Opšti pojmovi o organizaciji proizvodnje artiljerijskog i pješadijskog oružja. Zahtjevi tačnosti obrade i tolerancije za osnovne dijelove i sklopove oružja. Razrada tehnoloških procesa mehaničke obrade dijelova oružja.

  Materijali za proizvodnju vitalnih dijelova dijelova oružja. Osnove termičke obrade u proizvodnji dijelova oružja.

  Karakteristične tehnologije za mehaničku obradu cijevi oružja. Izrada žljebova u kanalu cijevi. Ožljebljivanje postupkom hladnog rotacionog istiskivanja. Ožljebljivanje cijevi protiskivanjem specijalnog trna. Izrada kanala cijevi hladnim kovanjem na trnu. Izrada komore sagorijevanja.

  Karakteristični tehnološki postupci završne obrade unutrašnjosti cijevi oružja. Postupci ojačavanja cijevi oružja. Termička obrada završno obrađenih dijelova oružja.

  Tehnološki postupci površinske zaštite u proizvodnji dijelova oružja. Kontrola i ispitivanje glavnih dijelova i sklopova oružja. Kontrola i ispitivanje gotovih oružja.

 • Literatura:
 1. Pavelić V.: Specifične tehnologije u proizvodnji oružja, MORH-TP-4/95, Zagreb 1995.
 2. V. Arshinov, G. Alekseev: Metal Cutting Theory And Cutting Tool Design, Mir Publishers – Moscow – 1973.
 3. Catalogue: Coromant - Sandvik, Turning Tools, Sweden – 2001.
 4. Grote, Antonsson: Springer handbook of mechanical engineering, Springer, New York, 2009.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.