Naziv predmeta Šifra Jezik Semestar
Tehnologije proizvodnje oružja OT-36 BHS Ljetni
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti

P / LV / Projekt

- 2 P + 0 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Berko Zečević, Mario Baškarad

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Ovladavanje tehnologijama nužnim za proizvodnu oružja.

 • Program predavanja:
  Osnovne tehnologije obrade metala skidanjem strugotine (struganje, glodanje, bušenje, provlačenjem). Alati, materijali za alate i geometrija alata. Osnovni organizacije i projektovanje tehnoloških procesa. Opšti pojmovi o organizaciji proizvodnje artiljerijskog i pješadijskog oružja. Zahtjevi tačnost obrade i tolerancije za osnovne dijelove i sklopove oružja. Razrada tehnoloških procesa mehaničke obrade dijelova oružja. Materijali koji se koriste u proizvodnji dijelova oružja. Termička obrada u proizvodnji dijelova oružja. Tehnologije mehaničke obrade cijevi: struganje, duboko bušenje, proširivanje, honovanje. Izrada žljebova u kanalu cijevi: alati za mehaničko rezanje žljebova, tehnološki postupak ožljebljivanja cijevi. Ožljebljivanje postupkom hladnog rotacionog istiskivanja. Ožljebljivanje cijevi protiskivanjem specijalnog trna. Izrada kanala cijevi hladnim kovanjem na trnu. Izrada unutrašnje trase cijevi elektrohemijskim postupkom. Izrada koničnog vodišta u cijevi. Izrada barutne komore. Tehnološki postupci završne obrade cijevi: honovanje, poliranje kanala cijevi, završna obrada dubokih otvora finim proširivanjem i rolovanjem, termička obrada završno obrađenih dijelova, specijalni postupci površinske zaštite. Kontrola završno obrađenih glavnih dijelova oružja. Proces izrade tankostjenih cijevi i cilindara metodom hladnog rotacionog istiskivanja.

 • Literatura:
 1. Pavelić V.: Specifične tehnologije u proizvodnji oružja, MORH-TP-4/95, Zagreb 1995.
 2. V. Arshinov, G. Alekseev: Metal Cutting Theory And Cutting Tool Design, Mir Publishers – Moscow – 1973.
 3. Catalogue: Coromant - Sandvik, Turning Tools, Sweden – 2001.
 4. Grote, Antonsson: Springer handbook of mechanical engineering, Springer, New York, 2009.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.