Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Municija OT-14 BHS I/5.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt -

2 P + 1 V + 2 LV

6

 • Nastavnik:
  Alan Ćatović, Faruk Razić

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Ovladavanje osnovnim znanjima o namjeni, vrstama i strukturi municije. Student će dobiti osnovna saznanja o komponentama municije: eksplozivi, upaljači, čahure, kapsle, tijelo projektila, vodeći i zaptivni prstenovi. Usvajanje znanja o osnovnim principima djelovanja municije (HE, HEAT, EFP, KE, dimna, osvjetljavajuća) na cilju.

 • Program predavanja:

Ciljevi. Podjela municije. Struktura HE artiljerijske municije. Osnovni tipovi eksplozivnih materija koje se primjenjuju u municiji. Interakcija municija-oružje. Municija malog kalibra. Municija srednjeg kalibra. HE artiljerijska municija. Osnovni parametri smrtonosne efikasnosti HE projektila (Određivanje masene i prostorne distribucije fragmenata pri prirodnoj fragmentacije HE projektila u sklopu Pit i Arena testova;  Jednačina za određivanje brzine fragmenata; Procjena radijusa smrtonosne efikasnosti HE projektila). Municija za minobacače. Projektili sa efektom nadpritiska (Tipovi avionskih bombi; Komponente bombi). Tenkovska municija bazirana na upotrebi jakog eksploziva, HEAT ili kumulativna municija. Osnovni parametri probojnosti HEAT projektila (Koncept formiranja kumulativnog mlaza; Osnovna jednačina prodiranja kumulativnog mlaza kroz prepreku, Ispitivanje probojnog dejstva; Primjeri HEAT tenkovske municije). Tenkovska municija sa kinetičkom energijom ili KE municija. Osnovni parametri probojnosti prepreke sa penetratorom (Koncept prodiranja; Osnovna jednačina prodiranja, penetratora kroz oklop; Ispitivanje probojnog dejstva; Primjeri KE tenkovske municije). Tenkovska municija sa efektom gnječenja (HESH ili HEP). Nevođena i vođena raketna municije. Municija za osvjetljavanje bojišta. Municija za razvijanje maskirnih i signalnih dimova. Municija za kontra zaštitu objekata prigušivanjem odraza. Ručne bombe. Municija za rušenje. Vojni standardi za testiranje municije različitih tipova.

 • Literatura: 
 1. B. Zečević, Osnove konvencionalne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2013.
 2. B. Zečević, Osnove konvencionalne i napredne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.
 3. B. Zečević, Osnove identifikacije municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.
 4. Berko Zečević, Alan Ćatović: Basic of Ammunition, Multimedijalni kurs na engleskom jeziku, Mašinski fakultet Sarajevo, Juni 2006.
 5. Tactical Missile Warheads, Edited by Joseph C., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 155, AIAA, 1993.
 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 45%, dva parcijalna ispita – ukupno 50%.