Naziv predmeta Šifra Jezik Semestar
Municija OT-14 BHS Zimski
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 3 P + 1 V + 2 LV 7

 • Nastavnik:
  Jasmin Terzić, Sabina Serdarević-Kadić

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Ovladavanje znanjima o namjeni, vrstama i strukturi municije. Student će dobiti osnovna saznanja o komponentama municije: eksplozivi, upaljači, čahure, kapsle, košuljica. Usvajanje znanja o osnovnim principima djelovanja municije (HE, HEAT, EFP, KE, dimna, osvjetljavajuća).

 • Program predavanja:

Ciljevi. Podjela municije. Struktura HE municije. Osnovni tipovi eksplozivnih materija koje se primjenjuju u municiji. Interakcija municija-oružje. Municija malog kalibra. Municija srednjeg kalibra. HE artiljerijska municija: Parametri prirodne fragmentacije HE projektila, Pit test, Brzina fragmenata, osnovi parametri dinamike leta fragmenta, Arena test, Procjena zone smrtonosnog efekta HE projektila, Primjeri testiranja HE projektila, Konvencionalna HE municija u sastavu OS BiH. Municija za minobacače. Projektili sa efektom nadpritiska: Avionske bombe, Komponente bombe, Tipovi avionskih, Realna dejstva avionskih bombi. Projektili prostornog dejstva. Tenkovska municija bazirana na upotrebi jakog eksploziva, HEAT ili kumulativna municija: Faktori koji utječu na proces formiranja kumulativnog mlaza, Eksperimentalna istraživanja, Ispitivanje probojnog dejstva, Primjeri HEAT tenkovske municije. Tenkovska municija sa kinetičkom energijom ili KE municija: Faktori koji utječu na proces prodiranja prepreke sa penetratorom, Eksperimentalna istraživanja, Ispitivanje probojnog dejstva, Primjeri KE tenkovske municije. Tenkovska municija sa efektom gnječenja, HESH ili HEP. Nevođena i vođena raketna municije. Municija za osvjetljavanje bojišta. Municija za razvijanje maskirnih i signalnih dimova. Municija za kontra zaštitu objekata prigušivanjem odraza. Ručne bombe. Municija za rušenje.

 • Literatura: 
 1. B. Zečević, Osnove konvencionalne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2013.
 2. B. Zečević, Osnove konvencionalne i napredne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.
 3. B. Zečević, Osnove identifikacije municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.
 4. Berko Zečević, Alan Ćatović: Basic of Ammunition, Multimedijalni kurs na engleskom jeziku, Mašinski fakultet Sarajevo, Juni 2006.
 5. Tactical Missile Warheads, Edited by Joseph C., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 155, AIAA, 1993.
 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 45%, dva parcijalna ispita – ukupno 50%.