Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Tehnologije proizvodnje municije OT-33 BHS I/6.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 2 P + 1 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Faruk Razić, Sabaheta Kraljušić, Miralem Burek

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Ovladavanje tehnologijama nužnim za proizvodnju osnovnih tipova municije. Student će biti osposobljen da razumije koje su tehnologije nužne za proizvodnju osnovnih tipova municije, da planira kontrolu procesa proizvodnje i testiranje pojedinih podsistema municije, definira zahtjeve za površinsku zaštitu, bojenje, označavanje, hermetizaciju i pakovanje municije u skladu sa NATO i armijskim standardima.

 • Program predavanja:

Životni ciklus materijala u procesu prerade. Materijali za izradu strukture projektila. Osnovne karakteristike termičke obrade materijala u procesu izrade struktura za projektile. Poseban naglasak na izradu spojeva struktura projektila. Tehnologije proizvodnje tijela projektila. Vodeći prsten projektila. Kontrola tijela projektila. Tehnologije proizvodnje čahura. Materijali za proizvodnju čahura. Kontrola čahura. Osnovni zahtjevi za površinsku zaštitu pojedinih podsistema municije. Bojenje i označavanje municije. Pakovanje municije. Osnovni koncepti u ostvarivanju heremetizaciju i pakovanja municije. Elementi osiguranja kontrole kvaliteta u primijenjenim tehnologijama proizvodnje municije. Testiranje pojedinih podsistema municije u sistemu proizvodnje. Osnovni koncepti proizvodnje tijela raketnih motora i oživala bojevih glava tehnologijom flowforming. Primjena armijskih i NATO standarda u definiranju zahtjeva i metoda testiranja u proizvodnji municije.

 • Literatura:
 1. Manufacture of projectile, projectile components and cartridge cases for artillery, tank armament and mortars, MIL-HDBK-756, 1991.
 2. B. Musafija: Obrada metala plastičnom deformacijom, Svjetlost, Sarajevo, 1991
 3. Schuler: Metal forming handbook, Springer, Berlin, Heidelberg, 1998.
 4. G. E. Thomsen, T. Ch. Yang, Sh. Kobayashi: Mechanics of Plastic Deformationin Metal Processing, McMilan Co, NY – 1965.
 5. Standardi: MIL, STANAG, ITOP, ISO, EU

 • Metodi učenja:
  Predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:

-

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.