Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Skladištenje municije OT-23 BHS II/1.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / LV / Projekt - 2 P + 1 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Nurin Zečević, Jasmin Terzić

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Usvajanje znanja o osnovnim principima i zadacima skladištenja municije i eksploziva u nadzemnim objektima, razvrstavanju municije i eksploziva prema vrsti opasnosti i kompatibilnosti kao i primjeni vojnih standarda za sigurno skladištenje i transport municije i eksploziva.

 • Program predavanja:

Uvod: Sekvence kretanja municije tokom životnog vijeka. Pojam i zadaci skladišta municije i eksploziva. Lokacija skladištenja. Smjernice za generalni dizajn lokacije skladišta municije. Objekti za skladištenje municije i eksploziva: Opšti zahtjevi za objekte. Vrste i karakteristike objekata, bitni dijelovi objekata, barikade, raspored objekata.

Klasifikacija opasnosti od eksplozije i kompatibilnost: Upravljanje sigurnošću od eksplozije. Klasifikacioni kodovi i miješanje municije i eksploziva pri skladištenju: sistem klasifikacije, grupe opasnosti, načela skladištenja (kompatibilne grupe, miješanje municije i eksploziva pri skladištenju).

Sigurnost u skladištu: Opšti principi skladištenja municije i eksploziva, principi količina – rastojanje (Q-D). Određivanje količine eksploziva i rastojanja za različite vrste skladišnih objekata i grupe opasnosti primjenom Q-D tabela. Zahtjevi za električnu, svjetlosnu i požarnu zaštitu (električni standardi, standard unutrašnje rasvjete u objektima za skladištenje eksploziva, zaštita od groma, protivpožarna zaštita).

Zadaci i aktivnosti u skladištima municije i eksploziva: mjere pirotehničke sigurnosti, uskladištenje, iskladištenje, premještanja municije i eksploziva unutar skladišta, paletizacija municije i eksploziva u skladištu, praćenje razmještaja, specifične procedure. Dokumentacija o skladištu, planograf, mreže i karte podataka o magazinu. Stokovi: pojam stokova i principi formiranja, sadržaj stokova, fizičko formiranje stokova, stokovi van objekata. Automatska identifikacija municije  i kontrolne tehnologije. 

Fizička sigurnost skladišta: Zaštitne ograde. Kapije. Fizička zaštita. Unutrašnji uređaji za zaključavanje vrata. Vrata na objektima za skladištenje municije. CCTV sistem.

Transport municije: Palete i kontejneri. Savremena pakovanja. Transport unutar prostora za skladištenje. Transport municije motornim vozilima. Transport željeznicom. Transport zračnim putem. elementi sigurnosti tokom transporta.

 • Literatura:
 1. Berko Zečević, Uvod u upravljanje operacijama skladištenja municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.
 2. Jasmin Terzić, Vojni standardi za sigurno rukovanje sa eksplozivima, Mašinski fakultet Sarajevo, DTD-1304, Sarajevo, 2013.
 3. Manual of NATO Safety Principles for the Storage of Military ammunition and Explosives AASTP 1, Change 3,  May 2010.
 4. DOD Ammunition and Explosives Safety Standards - DOD 6055.9 – STD (Standard MO za sigurnost municije i eksploziva),  February 29, 2008.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projekat

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.