Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Aerodinamika projektila OT-01 BHS II/1.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 2 P + 1 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Sabina Serdarević-Kadić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Usvajanje znanja o aerodinamici projektila i modelima predviđanje aerodinamičkih koeficijenata. Student će biti osposobljen da procijeni aerodinmičke koeficijente i da koristi standardne programe za određivanje aerodinamičkih koeficijenata.

 • Program predavanja:
  Osnovne postavke aerodinamike. Aerodinamičke definicije. Aerodinamika profila. Subsonično i supersonično opstrujavanje krila. Aerodinamički momenti zbog rotacije krila. Princip određivanja aerodinamičkih koeficijenata na rotacionom tijelu. Osnosimetrično opstrujavanje i opstrujavanje pod napadnim uglom. Momenti zbog rotacije. Interferencija. Kombinacija krilo – tijelo.

 • Literatura:
 1. Janković S.: Aerodinamika projektila, Beograd, 1979
 2. Anderson J. D.: Fundamentals of Aerodynamics, McGRAW-HILL, 1991.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dvije provjere znanja (u osmoj i petnaestoj sedmici semestra) i odbrana projekta, završni ispit na kome se polaže dio koji nije položen tokom semestra.