Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Metoda konačnih elemenata u mašinstvu IIM-46 BHS II/1.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V  - 2 P + 2 V + 0 LV 5

 • Nastavnik: 
  Izet Bijelonja

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Cilj predmeta je da omogući studentu osnovna teoretska znanja iz metoda konačnih elemenata i njegove primijene na inženjerske probleme. Težište kursa je na rješavanju strukturnih problema. Pored teoretskih osnova student treba da se osposobi za korištenjem kompjuterskih programa za rješavanje strukturnih problema.

 • Program predavanja:
  Uvod u Metod konačnih elemenata (MKE). Varijaciona formulacija MKE. Direktni metod. Metoda reziduuma. Konačni elementi (KE) štapa, grede, ljuske, ploče. Ravanski KE. Trodimenzionalni KE. Matrica krutosti sistema. Dinamička strukturna analiza MKE.

 • Literatura:
 1. Bathe K.J., Finite Element Procedures, Prentice-Hall, 1996.

 2. Hughes J.R.T, The Finite Element Method - Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis, Prentice-Hall, 1987

 3. Zienkiewicz O., The Finite Element Method, McGraw-Hill, 1990

 • Metodi učenja:
  Predavanja,  vježbe,  seminari

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  Znanje iz Numeričkih metoda u inžinjerstvu i Elastostatike na nivou dodiplomskog studija

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama.

 • Metod ispitivanja:
  Pismeni ispit.