Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Unutrašnja balistika topova OT-38 BHS II/1.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 2 P + 1 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Jasmin Terzić

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Upoznavanje sa glavnim tipovima topovskih goriva i njihovim karakteristikama, procesom sagorijevanja goriva u topovskoj cijevi i balističkoj bombi, efektima oblika punjenja goriva na odvijanje balističkog ciklusa u cijevi, sa osnovnim modelima unutrašnje balistike topova i minobacača. Student će biti osposobljen da odredi termodinamičke osobine goriva za topove i minobacače i da koristi osnovne unutrašnjo balističke programe za definisanje parametara u okviru balističkog ciklusa. Poseban naglasak će biti dat na sistem mjerenja unutrašnjo-balsitičkih veličina i obradi rezultata mjerenja.

 • Program predavanja:

Uvod u unutrašnju balistiku topova: Balistički ciklus topovkih sistema. Razvoj krive pritiska u funkciji puta projektila i vremena u cijevi oružja. Efikasnost topovskih sistema i sistema pogonskih punjenja.

Pregled pogonskih punjenja: Pogonska punjenja topova i minobacača. Hemijske komponente sastava goriva. Termohemija. Balističke karakteristike goriva. Zahtjevi za dizajn pogonskog punjenja. Pripaljivanje. Jednačine stanja gasa i termodinamički podaci za unutrašnjo balistički proračun.

Osnovni unutrašnji balistički model: Osnovni balistički model. Jednačina stanja, Brzina sagorijevanja goriva. Analiza funkcije oblika penjanja. Promjena zapremine komore sagorijevanja. Jednačine kretanja projektila u cijev oružja. Jednačine prenosa toplote i energetski gubici u cijevi. Modeli za predviđanje unutrašnjo balističkih parametara topova. Termodinamički unutrašnjo balistički model sa globalnim parametrima za konvencionalna oružja. Specifičnosti unutrašnje balistike minobacača i bestrzajnih topova. Efekti promjene ulaznih uslova na razvoj krive pritiska i brzine na ustima cijevi.

Mjerenja u unutrašnjoj balistici: Parametri koji se mjere. Oprema za mjerenje. Metode mjerenja. Obrada rezultata.

 • Literatura:
 1. Jasmin Terzić: Unutrašnja balistika topova, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2017.
 2. Interior Ballistics of Guns, Edited by Krier H. and Summerfield M., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 66, AIAA, 1979.
 3. Gun Propulsion Technology, Edited by Ludwig Stiefel., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 109, AIAA, 1988.
 4. Thermodynamic Interior Ballistic Model with Global Parameters, Military Agency for Standardization, NATO, 1997.
 5. Derivation of Thermochemical Values for Interior Ballistic Calculation, Military Agency for Standardization, NATO, 1994.
 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.