Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Tehnologije intgegracije municije OT-29 BHS II/3.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / LV / Seminarski rad - 2 P + 0 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Faruk Razić, Jasmin Terzić, Sabaheta Kraljušić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Ovladavanje tehnologijama nužnim za integraciju osnovnih tipova municije. Student će biti osposobljen da proračuna prenos toplote u eksplozivnom punjenju nakon livenja, sile presovanja eksploziva, da definiše osnovne tehnološke operacije integracije artiljerijske i raketne municije i da planira kontrole i testiranja municije u fazama razvoja, proizvodnje i eksploatacije municije.

 • Program predavanja:
  Osnovni koncept integracije municije. Karakteristike tehnologija integracije različitih tipova municije. Integracija tijela HE projektila: Tijelo projektila (materijali tijela projektila, ispitivanje mehaničkih karakteristika tijela projektila, unutrašnja zaštita površina tijela, vanjska zaštita površina tijela projektila, veza tijela projektila i upaljača, označavanje projektila), Adapter za upaljač, Vodeći prsten, Zaštita za vodeći prsten, Obturator, Pločica na dnu projektila, Čep, Eksplozivno punjenje u projektilu, Buster, Upaljač. Pogonska grupa: Tijelo čahure (materijali za izradu tijela, ispitivanje mehaničkih karakteristika tijela čahure), Kapsla, Plamenik, Pripala, Pogonsko punjenje (zone pogonskog punjenja), Aditivi za smanjenje erozije, Aditivi za debakarisanje cijevi oružja, Zaptivni poklopac. Spajanje projektila i pogonskog punjenaj kod sjedinjene municije. Razlike u integraciji HE minobacačke municije u odnosu na HE municiju (nosač stabilizatora, osnovno punjenje, dopunska punjenja). Opšte napomene pri integraciji raketne municije, HEAT, KE, osvjetljavajuće i dimne municije.

 • Literatura:
 1. B. Zečević: Osnove konvencionalne i napredne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.
 2. B. Zečević: Osnove konvencionalne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, 2013.
 3. B. Zečević:  Tehnologije integracije municije, nastavni materijal, 2014.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projekt

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Izrada i odbrana projekta. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 20%, izrada i odbrana projekta – 80%.