Mobilni meni

Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Optičke sprave OT-16 BHS II/3.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminar - 2 P + 2 V + 1 LV 6

 • Nastavnik: 
  Alan Ćatović

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Usvajanje osnovnih znanja o vojnim i civilnim optičkim spravama.

 • Program predavanja:

  Formiranje slike refleksijom i refrakcijom. Optički sistemi, njihovi elementi i osobine. Karakteristike optičkih instrumenata i nišanskih sprava. Civilni optički instrumenti. Vojni optički instrumenti. Osnove konstrukcije nišana i nišanskih sprava. Optoelektronski i laserski uređaji. Taktičko-tehnički zahtjevi za nišanske i osmatračke sprave..

 • Literatura:
 1. Vretenar P.: Optičke nišanske sprave, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 1988.
 2. Parizoski M.: Konstrukcija optičkih instrumenata i nišanskih sprava, TŠC, Zagreb, 1979.
 3. Pavlović D., Novaković M., Duilo A.: Osnovi konstrukcije artiljerijskog naoružanja, Beograd, 1983.
 4. The Optics problem solver, REA, Piscataway, New Jersey, 1981.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana Semira.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i odbrana seminarskog rada, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana seminarskog rada - 45%, dva parcijalna ispita – ukupno 50%.