Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Osnove oružja OT-17 BHS I/5.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminarski rad - 2 P + 1 V + 1 LV 5

 • Nastavnici: 
  Jasmin Terzić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Upoznavanje sa specifičnostima dizajna oružja i funkcionisanje mehanizama različitih tipova oružja. Student će biti osposobljen da uoči osnovne razlike između pojedinih dijelova oružja, i kako funkcioniraju mehanizmi različitih tipova oružja. Takođe će se osposobiti za vršenje testiranja različitih tipova oružja u skladu sa NATO i armijskim standardima i obradu rezultata mjerenja.

 • Program predavanja:
  Istorijat oružja. Podjela oružja. Osnovne karakteristike oružja. Borbene karakteristike oružja. Vatrena moć. Pokretljivost. Pouzdanost. Vijek trajanja. Fiziološko opterećenje posluge. Konstrukcijske karakteristike oružja. Eksploatacijske karakteristike oružja. Osnovni dijelovi, sklopovi i mehanizmi artiljerijskih oružja. Cijev, zadnjak, gasna kočnica, zatvarač i mehanizmi, klinasti zatvarač, navojni zatvarač i mehanizmi zatvarača, protivtrzajuči uređaji, lafet, izravnjaći, mehanizmi za pokretanje cijevi oružja i podvozak.Uređaji za propuhavanje kanala cijevi. Osobenosti konstrukcije minobacača, bestrzajnih oružja, raketnih lansera, samohodnih oružja i tenkova. Tendencije razvoja artiljerijskih sistema. Tendencije razvoja artiljerijskih sistema za podršku, vučna i samopokretna artiljerijska oružja, samohodna oružja i tenkovi, minobacači, bestrzajna oružja i interakcija u razvoju oružja i municije. Automatska oružja. Klasifikacija automatskih oružja. Primjeri automatskog oružja i njihovi radni ciklusi. Performanse automatskih oružja.

 • Literatura:
 1. A. Šikanić, Topničko oružje, Fakultet strojarstva I brodogradnje, Zagreb 2000.
 2. D. Pavlović, M. Novaković, A. Duilo, Osnovi konstrukcije artiljerijskog naoružanja, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1983.
 3. M. Baškarad, Osnove oružja, DTD publikacija 1303, Mašinski fakultet Sarajevo, 2003.

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana seminarskog rada.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i odbrana seminarskog rada, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana seminarskog rada - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.