Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Alati za kompjutersko modeliranje u balistici OT-42 BHS II/3.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / LV / Projekt - 2 P + 0 V + 3 LV 6

 • Nastavnik: 
  Alan Ćatović, Jasmin Terzić, Sabina Serdarević-Kadić  

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Ovladavanje znanjima programiranja i primjene softvera za numeričku simulaciju u balistici.

 • Program predavanja:
  Principi sistema modeliranja. Osnove programiranja u Fortran-u, Matlab-u. Osnovni modeli za simulacije u unutrašnjoj, spoljnoj i terminalnoj balistici (osnovne jednačine i tehnike numeričkog rješavanja). Model unutrašnje balistike za konvencionalna oružja. Modeli za procjenu aerodnimamičkih koeficijenata i momenata žirostabilisanjih i aerodinamički satbilisanih projektila. Modeli trajektorija projektila i simuliranje performansi sistema od tri stepena slobode (3-DOF), četri stepena slobode i šest  stepeni slobode (6-DOF). Simulacija parametara koji utječu na rasturanje projektila na cilju po pravcu i dometu. Modeliranje i simulacija prostorne distribucije parčadi pri fragmentaciji HE bojeve glave, odnosno HEAT bojevih glava (formirnaje primarnog mlaza i faza prodiranja kroz prepreku). Primjeri primjene softvera Fortran, MatLab, Comet, Fluent u procesima modeliranja i simulacije (Modeliranje i simulacija za idealni 2-D raketni motor. Simulacija opstrujavanja projektila i profila primjenom numeričke simulacije).

 • Literatura:
 1. Gilat A.: MATLAB An Introduction With Applications, Wiley, 2003.
 2. Stroustrup B.: The C+ + Programming Language, Third Edition, AddisonWesley, 1997.
 3. Compaq Visual Fortran, Programmers Guide, Visual Fortran Version 6.6, Compaq Computer Corporation, Houston, Texas, 2001
 4. Comet, version 2, User manual, Institute of Computational Continuum Mechnics GmbH, Hamburg, 2001.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Izrada i prezentacija projekta. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 30%, izrada i odbrana projekta – 70%.