Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Demilitarizacija municije OT-46 BHS II/2.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminarski rad - 2 P + 0 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Faruk Razić. Miralem Burek

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Cilj predmet je ovladavanje znanjima usmjerenim za shvatanje složenosti problema uništavanja i onesposobljavanja standardne municije i oružja, posebno kod zemalja u tranzicija, kao što je Bosna i Hercegovina. To je veoma dugotrajan, opasan i skup posao.

 • Program predavanja:
  Uloga demilizarizacije municije u sklopu životnog ciklusa municije. Prijem i pregled municije u kompleks za demilitarizaciju. Certifikacija operacija demilitarizacije (CODO). Planiranje operacija i procesa. Prikupljanje municije. Pregled municije. Registracija, obilježavanje i snimanje zapažanja. Raspakivanje municije. Priprema municije. Transport municije. Privremeno skladištenje. Plan demilitarizacije. Izvrtanje upaljača i kapsle. Razdvajanje čahure i projektila. Vađenje goriva iz čahura. Metode izdvajanje eksplozivne materije iz municije. Topljenje eksploziva iz projektila. Sječenje tijela projektila. Neutralizacija kapsle u čahuri. Otpadni materijali u procesu demilitarizacije. Tehnologije uništavanja energetskih materijala. Osnovni koncepti demilitarizacije  municije malog kalibra. Osnovni principi demilitarizacije HE municije. Osnovni principi demilitarizacije  goriva iz municije. Osnovni principi demilitarizacije  upaljača. Osnovni principi demilitarizacije projektila sa pirotehničkim smjesama. Osnovni principi demilitarizacije  ICM projektila. Osnovni principi demilitarizacije  avionskih bombi opšte namjene.

 • Literatura:
 1. Berko Zečević: Osnove demilitarizacije konvencionalne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, treće izdanje, Sarajevo 2013.
 2. DoD 4160.21-M-1 Defense Demilitarization Manual

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana seminarskog rada.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i odbrana seminarskog rada, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana seminarskog rada - 45%, pismeni ispit – ukupno 50%..